ارائه مدل پيشنهادي جهت مديريت عملي آبخيزداري بر پايه طرح اجرايي مديريت اطلاعات سيستمي با تاکيد بر نگرش سيستمي ژئومورفولوژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارائه مدل پيشنهادي جهت مديريت عملي آبخيزداري بر پايه طرح اجرايي مديريت اطلاعات سيستمي با تاکيد بر نگرش سيستمي ژئومورفولوژي :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

استفاد از مدل مفهومی و نگرش سیستمی در کارهای مدیریت عملی آبخیزداری امروزه امری ضروری و مورد توجه کارشناسان میباشد.ولی متاسفانه امروزه نگرش سیستمی فقط در کارهای تئوری غیر از علوم کشاورزی و منابع طبیعی و جغرافیا انجام میگیرد اگر هم انجام میگیرد خیلی کم و انگشت شمار بوده.پس نگرش سیستمی در حوزه منابع طبیعی و بخش آبخیزداری و حوزه جغرافیا چهشهری و چه روستایی خیلی ضروری بوده.که در این مقاله به برسی سطحی نگرش سیستمی در مدیریت عملی آبخیزداری آنهم در بخش ژئومورفولوژی میپردازیم .ساختن چهارچوب پایه برای تصمیم گیری و کاهش زمان انتقال داده ها، ساختن سیستم مدیریتی اطلاعاتی همزمان با گسترش چهارچوب مدیریت آبخیزداری مهم است برپایه تجربیات مدیریت آبخیزداری در چندین استان، 5گام کلیدی برای طراحی یک طرح اجرایی مدیریت اطلاعات شناسایی شده است. بعد از جمع آوری داده و اطلاعات پایه و مورد نیاز از عموم ساکنین حوزه آبخیز و ذینفعان و گزارش کاملی از عملکردهای انجام شده در حوزه آبخیز و بررسی موانع و مشکلات موجود این داده ها در اختیار تیم انتخاب شده قرار گرفته تا بعد از بازنگری کامل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS خروجی های مورد نیاز مشخص و داده های استخراجی در سیستم کامپیوتری ذخیره و پیکربندی شده و با استفاده از اطلاعات پایگاه داده ها در نرم افزارهای کامپیوتری دو مدل ارائه شده که با استفاده از این دو مدل نقشه های عملی .پوش ش دهی موجود.عملیاتARC/INFOو انالیز داده ها و دیجیتالیزه کردن داده های موجود در اختیار مدیرا=ن آبخیزداری قرار بگیردامروزه در مدیریت آنالیز سیستمی و بویژه در ژئومورفولوژی و با توجه به ماهیت آن، نیاز به تجدیدنظر در روش ومتدولوژی داریم؛ زیرا دیگر ژئومورفولوژی تنها تشریح هندسی پدیده ها و تنها ماده و انرژی نیست، بلکه پدیده هایی که فراتر از ماده حرکت می کنند و ما به آنها اطلاعات می گوییم را نیز دربر میگیرد .این تحول :است که سبب کاربردی شدن این دانش میشود (رامشت، 1380 ).داده های موردنیاز در این تحقیق، از طریقروش اسنادی و بررسی های کتابخانه ای وبررسی مقالات و کتب داخلی و خارجی و جستجوهای اینترنتی به دست آمده است و در نهایت نتایج به دست آمده را در چندتا از حوضه های آبریز مطرح کشور تعمیم داده و در این زمینه از داد هها و آمار اقلیمی و هیدرولوژیکی در دسترس در رابطه با حوزه های موردمطالعه نیز استفاده شده است

لینک کمکی