ارزيابي آثارپرتوي گاما روي ماندگاري وتحمل به شوري دربذرگياه قره داغ Nitraria schoberi

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي آثارپرتوي گاما روي ماندگاري وتحمل به شوري دربذرگياه قره داغ Nitraria schoberi :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی ازگونه های مهم و دارای پراکنش درمناطق خشک قره داغ Nitraria schoberi می باشد این گیاه به تیره Zygophyllaceaeتعلق دارد و ازنظر حفاظت خاک درمناطق بیابانی حائز اهمیت است به منظور مط العه ی تاثیردزهای مختلف پرتوهای گامابرجوانه زنی تحمل به شوری و ماندگاری نونهالها درگیاه قره داغ دریک دوره 60 روزه ازمایشی درگلخانه پژوهشکده کشاورزی هسته ای کرج انجام پذیرفت این ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی باپنج تکرار انجام شد بذرهای گیاه قره داغ با دزهای 75و100و25و50و150گری پرتودهی شده و بذرهای پرتوندیده نیز به عنوان شاهددرنظر گرفته شدند بلافاصله پس ازپرتوتابی کشت بذرها درگلدانهای موجود درگلخانه انجام گردید روز 10ام اولین رکورد جوانه زنی انجام شد و تا روز 30ام ابیاری با اب معمولی انجام شد روز 1ام جهت ابیاری علاوه برآب معمولی ازمحلول آب با ترکیب دونوع نمک Cacl و 2 Naclخالص باهدایت الکتریکی 18و12و6 دسی زیمنس برمتر استفاده شدنتایج نشان داد که تیمار اشعه و شوری روی تعدادبرگچه وطول ساقه چه درسطح 0/01 تفاوت معنی داری دارد حال آنکه تکرار روی تعدادبرگچه ها معنی دارنبود همچنین تیمار اشعه وشوری درسطح 0/05 روی طول ریشه اختلاف معنی دارداشت و اثرمتقابل شوری و اشعه روی طول ساقه درسطح 0/05 تفاوت معنی دارنشان داد درحالیکه برطول ریشه تفاوت معنی داری نشان نداد

لینک کمکی