بررسي جايگزيني پودرماهي باپودرجلبک اسپيرولينا Spirulina platensis برعملکرد رشدوبازماندگي ماهي گورامي سه خال ( Trichopodus trichopterus )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي جايگزيني پودرماهي باپودرجلبک اسپيرولينا Spirulina platensis برعملکرد رشدوبازماندگي ماهي گورامي سه خال ( Trichopodus trichopterus ) :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

این تحقیق باهدف بررسی جایگزینی پودرماهی باپودرجلبک اسپیرولینا Spirulina platensis روی فاکتورهای رشدوبازماندگی ماهی گورامی زینتی سه خال Trichopodus trichopterus انجام شد بدین منظور تعداد 200قطعه بچه ماهی باوزن 1/29 گرم تهیه و درطرح کاملا تصادفی در5تیمار با سطوح جایگزینی 10-20-5-2/5درصد جلبک اسپیرولینا با3تکرار صورت گرفت ابعاداکواریوم مورداستفاده 50×50×40 سانتیمتر وطول دوره پرورش 13هفته و غذادهی در4وعده درروز و درحدسیری انجام شد بیومتری دردودوره انجام شد و درپایان اختلاف معنی داری درفاکتورهای رشدی نظیر ضریب تبدییل غذایی ونرخ بازماندگی درسطح p<0/05 مشاهده شد افزایش سطوح جلبکی نقشی درافزایش وزن نداشت با افزایش سطح جلبک ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت و تاسطح 5درصد قابل قبول بود تیمارهای تغذیه شد درسطوح 10و5درصد بیشترین بازماندگی را به خود اختصاص دادند

لینک کمکی