بررسي جايگزيني پودرماهي باپودرجلبک اسپيرولينا Spirulina platensis برعملکردتوليد مثلي ماهي گورامي سه خال Trichopodus trichopterus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي جايگزيني پودرماهي باپودرجلبک اسپيرولينا Spirulina platensis برعملکردتوليد مثلي ماهي گورامي سه خال Trichopodus trichopterus :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این تحقیق باهدف بررسی جایگزینی پودرماهی باپودرجلبک اسپیرولینا Spirulina platensis روی فاکتورهای رشدوبازماندگی ماهی گورامی زینتی سه خال Trichopodus trichopterus انجام شد بدین منظور تعداد 200قطعه بچه ماهی باوزن 1/29 گرم تهیه و درطرح کاملا تصادفی در5تیمار با سطوح جایگزینی 10-20-5-2/5درصد جلبک اسپیرولینا با3تکرار صورت گرفت ابعاداکواریوم مورداستفاده 50×50×40 سانتیمتر وطول دوره پرورش 13هفته و غذادهی در4وعده درروز و درحدسیری انجام شدازنظر فاکتورهای تولی مثلی جایگزینی 10و5 درصد بهترین عملکرد را نسبت به سایرتیمارها داشتند همه تیمارهای تغذیه شده با جلبک درزمان کمتری نسبت به گروه شاهد به بلوغ جنسی رسیده و کمترین زمان رسیدگی برای تیمار 5درصد بود هماوری مطلق بین 12700-7300 تخم به ازای هرمولد ماده بدست امده که تیمار 10درصد بیشترین هماوری را داشت و نسبت به سایرتیمارها اختلاف معنی داری داشته است P<0/05 تیمار 2/5درصد و 20درصد به ترتیب بیشترین مقادیر مربوط به شاخص گنادوسوماتیک و قطرتخمک را به خود اختصاص داده و اختلاف معنی داری داشتند P<0/05 سایرفاکتورهای تولید مثلی نظیر درصد تخم گشایی طول لارو هماوری نسبی و کمترین زمان رسیدگی جنسی بهترین نتایج را تیمار 5درصد داشته و نسبت به سایرتیمارها اختلاف معنی داری داشت p<0/05 باتوجه به بهبود نسبی شاخصهای رشدی و تولید مثلی جایگزینی 5درصد پودرجلبک اسپیرولینا باپودرماهی درجیره پیشنهاد گردید

لینک کمکی