بررسي جوانهزني بذور دو ژنو تيپ گل جعفري در شرايط تنش شوري L. erecta Tagete

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي جوانهزني بذور دو ژنو تيپ گل جعفري در شرايط تنش شوري L. erecta Tagete :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بهمنظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف شوری بر با جوانهزنی دو ژنوتیپ گل جعفری آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا درآمد. که فاکتور اول شامل ژنوتیپ گیاه در دو سطح زرد و نارنجی و فاکتور دوم 4 سطح مختلف شوری0و6و9و12 دسی زیمنس بر متر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش شوری درصد و سرعت جوانهزنی بذور، طول ریشهچه و ساقهچه و وزنتر گیاهچه کاسته شد، بهطوریکه پارامترهای اندازهگیری شده در شوری 21 دسی زیمنس بر متر کمترین مقدار رانسبت به شاهد داشتند. و همچنین اثر ژنوتیپ روی صفات اندازهگیری شده فقط در سرعت و درصد جوانهزنی بذور تفاوت معنیداری را نشان داد بهگونهای که ژنوتیپ دارای گل نارنجی درصد و سرعت جوانه زنی بیشتری را نسبت به ژنوتیپ دارای گل زرد دارا بود و اثر متقابل ژنوتیپ و شوری در هیچکدام از صفات اندازهگیری شده تفاوت معنیداری را نشان نداد.

لینک کمکی