بررسي رابطه الگوهاي پيوندازدوربامتوسط دماي ماهانه و متوسط بارش ماهانه شهرکرد جنوب غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه الگوهاي پيوندازدوربامتوسط دماي ماهانه و متوسط بارش ماهانه شهرکرد جنوب غرب ايران :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیقات فراوانی نشان داده است که خصوصیات آب و هوایی هر منطقه ای در کره ی زمین، با الگوههای پیوند از دور مرتبط است. در این تحقیق میزان همبستگی متوسط دمای ماهانه و متوسط بارش ماهانه شهرکرد در یک دوره ی 53 ساله (2013-1960) با سیزده الگوی پیوند از دور NAO ، EA ، WP ، EP/NP ، EA/WR ، POL ، Ao ، Pacific SST ، SCA ، Soi مورد بررسی قرارگرفت. بررسی همبستگی دما و بارش با الگوههای پیوند از دور بصورت همزمان، با تاخیر یک ، دو و سه ماهه و در مواردی میانگین متحرک سه ماهه انجام شدسه الگوی SCA ، AO و EA هیچگونه همبستگی معناداری با دما و بارش شهرکرد نشان نداده است. سایر الگوهها یعنی NAO ، WP ، EP/NP ، EA/WR ، POL ، Pacific SST ، Soi با دما یا بارش یا هردو، همبستگی معناداری را نشان می دهند. الگوی Soi فقط با بارش دارای ارتباط معنادار در سطح 95% است و با دما همبستگی معناداری نشان نمیدهد ولی الگوی EA/WR فقط با دما دارای ارتباط معنادار در سطح 99% است و با بارش همبستگی معناداری نشان نمیدهد. این نشان میدهد الگوههای شمال ایران و در محدوده ی قطب شمال، بیشتر از بارش بردمای شهرکرد موثرند. الگوههای نینو دارای ارتباط معنادار و قوی در سطح 99% با دما و بارش شهرکرد می باشند. همبستگی معنادار در سطح 99% الگوههای Pacific SST و الگوههای EP/NP و WP با دما و بارش شهرکرد نشاندهنده اینست که الگوههای اقیانوس آرام تاثیر بسزایی در آب و هوای شهرکرد (جنوب غرب ایران) دارند. دما و بارش شهرکرد به الگوههای جنب قطبی بیشتر از الگوهای قطبی وابسته است. دمای شهرکرد بیشتر به الگوههای شمالی و بارش آن بیشتر با الگوههای اقیانوس آرام همبستگی نشان می دهد

لینک کمکی