بررسي رابطه خشکسالي باتوفانهاي گردوغبار مطالعه موردي: دوشان تپه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه خشکسالي باتوفانهاي گردوغبار مطالعه موردي: دوشان تپه :


تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی ازمشکلات مهم درمناطق مرکزی کشور درسالهای اخیر شکل گیری طوفان و گردوغبار است که یکی ازمهمترین دلایل آن میتواند تغییر اقلیم باشد دراین مقاله به منظور شناسایی بادهای توفان زا و فرساینده داده های اقلیمی بارندگی و تعداد روزهای گردوغبار ایستگاه سینوپتیک دوشان تپه طی دوره اماری 35ساله 1389-1355 موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت لذا به منظور بررسی اثرات خشکسالی برطوفانهای گردوغبار ازروش مقایسه ای دوشاخص تعدادروزهای طوفانی DDIوشاخص بارندگی استاندارد sPI بهره گرفته شد نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل نمودارهای حاصل ازهردوشاخص نشان داد که روند تغییرات نمودارهای هردوشاخص SPIوDDI نشان دهنده این است که خشکسالی تا قبل ازسال 1387 تاثیری بربروز پدیده گردوغبار نداشته است اما ازسال 1387 به بعدباکاهش میزان بارندگی منطقه نسبت به میانگین بارندگی سالانه و به تبع آن وقوع خشکسالی درمنطقه براین پدیده تاثیر بسزایی داشته که باید اقداماتی بویژه ازلحاظ کشاورزی درمنطقه اجرا شود

لینک کمکی