بررسي رضايتمندي گردشگران ازجاذبه هاي گردشگري شهرهمدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رضايتمندي گردشگران ازجاذبه هاي گردشگري شهرهمدان :


تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

گردشگری به عنوان فعالیتی است که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر فرآیند توسعه متوازن و خردورزانه را در تمامی دنیا به نمایش گذاشته است، به همین دلیل برای موفقیت در این زمینه علاوه بر داشتن شرایط گردشگرپذیری و مقاصد گردشگری، باید به دنبال برنامهریزی برای جذب بیشتر گردشگران و معرفی بهتر امکانات و شرایط خود به بازارهای گردشگری باشیم. یکی از جنبههایی که میتواند منشأ بسیاری از تحولات برای توسعه پایدار گردشگری باشد، ایجاد شرایطی دلنشین برای گردشگران است، تا موجب افزایش رضایتمندی این گردشگران و بازگشت مجددشان به منطقه شود که به تبع آن ظرفیت گردشگران موجود منطقه نیز افزایش مییابد. شهر همدان که از جاذبههای متنوع تاریخی و طبیعی و تنوع گردشگران داخلی و خارجی زیادی برخوردار است، بعنوان هدف مطالعه در پژوهش حاضر انتخاب شده است، تا با بررسی رفتار گردشگران میزان رضایتمندی آنها از جاذبههای گردشگری این شهر مورد تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی و همبستگی است که برای گردآوری دادههای میدانی از پرسشنامه محقق ساخته (N=382) استفاده شده است. تحلیل سوألات سهگانه با نرم افزار SPSS نشان داد که گردشگران سفر کرده به شهر همدان از جاذبههای گردشگری این شهر رضایت دارند و برای ترغیب دیگران نسبت به انتخاب مقصد گردشگری آنها تلاش خواهند کرد، ولی در این میان کمترین رضایتمندی گردشگران از وضعیت امکانات رفاهی و تفریحی موجود در شهر همدان میباشد که برای بهبود وضعیت آنها راهکارهایی ارائه شده است

لینک کمکی