بررسي رنگيزههاي فتوسنتزي ريحان سبز تحت تأثير تيمار شوري وساليسليک اسيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رنگيزههاي فتوسنتزي ريحان سبز تحت تأثير تيمار شوري وساليسليک اسيد :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اثر سالیسیلیک اسید در کاهش اثرات ناشی از تنش شوری بر روی رنگیزههای فتوسنتزی گیاه ریحان سبز است. این تحقیق در شرایط گلخانه آموزشی تحقیقاتی پردیس جدید دانشگاه زابل بصورت فاکتوریل بر پایه طرح - کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد و تیمارهای آزمایش شامل شوری سدیم کلرید در سه سطح 0شاهد، 100و200میلی مولار و سالیسلیک اسید در سه غلظت 0شاهد،1/5و2میلیمولار اجراء گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار 2 شوری به تنهایی باعث کاهش رنگیزههای فتوسنتزی میشود ولی با اعمال سالیسلیک اسید همراه با شوری با غلظت 100میلی مولار باعث افزایش رنگیزههای فتوسنتزی میشود و شوری در غلظت 200 میلی مولار باعث کاهش رنگیزههای فتوسنتزی میشود و اعمال سالیسلیک اسید تا حدی زیادی نمیتواند جلوی این کاهش رنگیزههای فتوسنتزی را بگیرد.بنابراین در نتیجه گیری کلی می توان بیان کرد که گیاه ریحان تا حدی توانایی مقابله با شوری را دارد. ولی اگر شدت تنش شوری زیاد باشد،حتی مکانیسم های مقاومتی گیاه نمیتواند با این تنش شدید مقابله کرده و از گیاه دفاع کند. سالیسیلیک اسید اثرات تخریبی ناشی از تنش شوری 100 میلی مولار میتواند دراین گیاه بهبود بخشد.

لینک کمکی