بررسي روابط فيلوژني جمعيت شترهاي دو کوهانه ايران با استفاده ازHVR-I ژنوم ميتوکندري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي روابط فيلوژني جمعيت شترهاي دو کوهانه ايران با استفاده ازHVR-I ژنوم ميتوکندري :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

شتر علاوه بر اهمیتی که در بهبود اقتصاد خانوارهای روستایی دارند به عنوان ذخایر مهم ژنتیکی به حساب آمده، که حفظ تنوع ژنتیکی در جمعیت شترهای دو کوهانه ایران به دلیل اندازه کم جمعیت آنان برای انجام برنامه های اصلاح نژادی و افزایش تولید ضروری است. اولین گام در این راه تعیین تنوع ژنتیکی در این جمعیت ها است. در بین نشانگرهای ژنتیکی، توالی یابی ژنوم میتوکندری یکی از بهترین و رایج ترین روش ها برای طبقه بندی ژنتیکی جمعیت ها و گونه های نزدیک به هم، بررسی امکان اشتقاق گونه های مختلف از یک جد مشترک، مطالعه رابطه فیلوژنی هر موجود با سایر گونه ها و نژادها و دست یابی به راه کارهایی برای حفظ ذخایر ژنتیکی می باشد. هدف از این تحقیق تعیین توالی ناحیهHVR-I از ژنوم میتوکندری جمعیتی از شترهای دوکوهانه ایران می باشد. به این منظور از تعداد 20 قطعه شتر دوکوهانه به طور تصادفی خون گیری انجام شد. پس از استخراجDNAاز آن ها ناحیه یHVR-Iبا استفاده از پرایمرهای اختصاصی با تکنیکPCRتکثیر شده و قطعات تکثیر شده پس از خالص سازی توالی یابی شدند. پس از اخذ توالی های مشابه ژنوم میتوکندری دیگر نژادهای موجود در بانک جهانی ژن، درخت فیلوژنی با استفاده از آن ها ترسیم شد. نتایج فیلوژنی مشخص کرد که شترهای دوکوهانه ایران با شترهای دو کوهانه آسیای میانه در یک دسته قرار دارد که این امر ممکن است به دلیل قرابت ژنتیکی بسیار نزدیک شترهای دوکوهانه ایران با نژادهای آسیایی باشد

لینک کمکی