بررسي روند تغيير اقليم بااستفاده ازپارامترهاي اقليمي مطالعه موردي: تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي روند تغيير اقليم بااستفاده ازپارامترهاي اقليمي مطالعه موردي: تبريز :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

میزان بارندگی ودما ازمهمترین عوامل تعیین کننده اقلیم یک منطقه است تحقیقات نشان داده است که اندک تغییر دردما موجب تغییرات فوق العاده دراقلیم گردیده است که بصورت خشکسالی بارشهای سنگین وطوفان منعکس میشود براساس مطالعات انجام شده دراین زمینه به نظر می رسد که تغییرات اقلیمی درحال رخ دادن است ازطرف دیگر به بررسی ارتباط نوع اقلیم و تغییرات اقلیمی کمتر پرداخته شده است کمیت هایی مانند دما رطوبت ابربارندگی و غیره پارامترهای وضع هوا هستند که اندازه گیری سنجش تجزیه و تحلیل و گزارش آنها به طور روزانه یالحظه ای توسط ایستگاه های هواشناسی صورت میگیرد دراین مقاله روند تغییر اقلیم شهرستان تبریز طی دوره اماری دودوره 1353-1335 و1390-1359 مورد بررسی قرارگرفت از جمله عوامل اقلیمی مورد بررسی دراین مقاله میزان بارش دما نمودارامبرترمیک وضعیت باد گردوغبار خشکسالی و تبخیر وتعرق است براساس نتایج بدست آمده ازوضعیت اقلیمی شهرستان تبریز دردوره اماری 30ساله 1389-1360 ازلحاظ بارندگی دما تبخیر وتعرق خشکسالی وسایرعوامل اقلیمی تغییر کرده است وعوامل منفی اقلیمی دراین دوره بیشتر بچشم می خورد که این وضعیت تاثیرات منفی بسزایی میتوانددرمنطقه داشته باشد ازجمله خشک شدن قناتها و چشمه ها را ازپیامدهای خشکسالی هیدرولوژی است و این امرموجب مهاجرت مردم ازروستاها به شهرها خواهدشد که مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز متعاقب آن رخ خواهد داد

لینک کمکی