هيبريداسيون dna فلورسنت درمحل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن هيبريداسيون dna فلورسنت درمحل :
نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

دردهه گذشته ازمایشگاه سیتوژنتیک شاهد یک پیشرفت عمده درقابلیت های تشخیصی و موثردرپیش اگهی باظهور سیتوژنتیک مولکولی بودها ست محصول ترکیبی سیتوژنتیک وزیست شناسی مولکولی تکنیک هیبریداسیون DNA فلورسنت درمحل FISH کاربرد سنتی سیتوژنتیک افزایش یافته است FISH یک تکنولوژی ژنتیک سلولی نسبتا جدید مولکولی است که با استفاده ازمواد فلورسنت پروبهای DNA برچسب گذاری شده و باکشف یاتایید ژن یابی نظمیهای کروموزومی که عموما قابل تحلیل تر ازروشهای سیتولوژی معمول است بکاربرده میشود و یا برای نمونه هایی که تحلیل سیتولوژی رایج برای آن ها کاربرد ندارد میتواند استفاده شود این روش نسبت به روش نشانه گذاری رادیواکتیو حساس تر است ومیتواند برای دونشانگر ژن درروی کروموزوم بسیارمفید باشد اهمیت دورگه سازی درمحل آن است که مقایسه بین نقشه های سیتوژنتیک و پیوستگی با نقشه های فیزیکی را امکان پذیر می سازد به عبارت دیگر موقعیت که بااستفاده ازدورگه سازی درمحل روی نقشه سیتوژنتیک برای یک نشانگر تعیین شده است را میتوان به همان ترتیب روی نقشه فیزیکی تعیین نمود نقشه های سیتوژنتیک دروزوفیلا به علت وجود کروموزوم های پلی تن و درانسان به خاطر اهمیت ژنتیک بالینی گستردگی زیادی پیدا کرده اند بنابراین تعجب اورنیست که نقشه های کامل دورگه سازی درمحل برای این دوسازواره تهیه شده باشد

لینک کمکی