بنيادهاي فرهنگي- محيطي تصوير شده درباغ ايراني پيش از اسلام وپس ازاسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بنيادهاي فرهنگي- محيطي تصوير شده درباغ ايراني پيش از اسلام وپس ازاسلام :


تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در ادوار مختلف تاریخ، انسان گرایش به آن داشته است که باغهایی بسازد تا تعابیر ذهنی وجهانبینی خاص او را به تصویربکشند. این تعابیر در دوران پیش از اسلام و پس از اسلام بسیار متفاوت بوده اند. اگرچه قالب مربع و راست گوشه باغ وجویمحوری آب و تنوع گیاهی یکی است، اما نمیتوان گفت مفاهیم و مضامین ذهنی این عناصر نیز یکسان بوده است. در مقاله پیشرو سعی در بیان زمینهها وعناصری از باغهای پیش از اسلام و پس از اسلام بوده است تا بتوان راهی به سوی بازخوانی عناصر ساختاری باغ ایرانی که نوعی قالب پایدار ند گشود. به منظور بررسی بنیادهای فرهنگی و محیطی در باغهای ایرانی لازم است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مطالعه عناصرکالبدی و ساختاری موجود در باغهای ایرانی پرداخته شود. روش تحقیق در مطالعه حاضر تحلیلی –توصیفی است. به منظورانجام این پژوهش به روش اسنادی نمونههای موجود و شواهد تاریخی در ایران قبل و بعد از اسلام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

لینک کمکی