کالبد شهرو عوامل موثر بر توسعه فيزيکي دره شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن کالبد شهرو عوامل موثر بر توسعه فيزيکي دره شهر :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

یکی از مسائلی که در دهه های اخیر دره شهر با آن مواجه بوده، گسترش شتابزده فیزیکی شهر است که باعث ایجاد مسائل ومشکلات متعددی به ویژه در رابطه با خدمات رسانی شهری شده است. شهر دره شهر در سال 2431 با تاسیس شهرداری به منظور خدمات دهی بهروستاهای اطراف ایجاد شده، طی سی سال گذشته تحولات گسترده و قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. به طوری که هم اینک بهعنوان سومین شهر پر جمعیت استان و اولین شهر در شبکه شهری استان مطرح است. بی شک عوامل کوناگونی در این فرایند موثر بوده است؛ این مرکز شهری در حال حاضر با مسائل و مشکلات متعددی بویژه در عرصه کالبدی و توسعه فیزیکی مواجه می باشد. هدف این پژوهش، شناخت عوامل تاثیرگذار بر توسعه فیزیکی شهر و موانع و مشکلات مؤثر در توسعه شهر و ارائه راهکارهای مناسب درتوسعه آتیشهر، می باشد. در این مطالعه توسعه ادواری و تحولات کالبدی شهر در دو مرحله از سال 2431 تا 2431 واز سال 2431 تا 2431 بررسی گردیده است. سیمای شهر از دو بافت کاملاً متفاوت قدیم و جدید شکل گرفته است. پژوهش حاضر نشان داده است که با تاسیس شهرداری و ایجاد مراکز اداری، خدماتی تبدیل منطقه به شهرستان و انتخاب این مکان به عنوان مرکزیت شهرستان و ایجاد مراکزخرده فروشی در آن جمعیت نسبتاً زیاد شهرستان در فعالیت های کشاورزی و خدماتی و بالاخره مهاجرت های روستایی به عنوان مهمترین عوامل نقطه عطف تحولات و عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر بود.نتایج پژوهش نشان می دهدکه الگوی توسعه کالبدی فیزیکی شهردرمراحل گوناگون از دو عامل؛ موانع طبیعی بستر جغرافیایی ،شرایط توپوگرافی و وجود رودخانه دره شهر و جاده عبوری تاثیر بسزایی پذیرفته و شهر ساختی خطی و حالتی شطرنجی با حالت نامتقارن به خود گرفته است. که عمده ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه فیزیکی شهر دره شهر: نخست عوامل طبیعی )نظیر رودخانه دره شهرو شرایط توپوگرافی( دوم تحولات جمعیتی، مهاجرپذیری شهر یعنی مهاجرت بر اثر جنگ ایران وعراق و مهاجرت روستاییان به شهر و نیزاحداث سد سیمره همچنین مرکزیت سیاسی، اداری و نقش عوامل خدماتی و اجتماعی دره شهر، نقش اساسی در توسعه کالبدی و فیزیکی آن داشته است.

لینک کمکی