کمي کردن الگوي تغييرات سيماي سرزمين شهر کرج با استفاده از سنجه هاي سيماي سرزمين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن کمي کردن الگوي تغييرات سيماي سرزمين شهر کرج با استفاده از سنجه هاي سيماي سرزمين :
نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تجزیه وتحلیل تغییرات مکانی- زمانی پوشش اراضی برای شناخت و ارزیابی پیامدهای بوم شناختی ناشی از شهرنشینی دارای اهمیت است. این تجزیه وتحلیل می تواند اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری و مدیریت زمین فراهم کند. در سال های اخیر ازسنجه های سیمای سرزمین برای کمی کردن الگوهای سیمای سرزمین استفاده شده است. گوناگونی سنجه ها باعث کاربرد گسترده آن ها در برنامه ریزی زیست محیطی می شود، کمی کردن الگوها در فهم تغییرات مؤثر است و می تواند به سیاست گذاران و برنامهریزان در جهت توسعه پایدار کمک کند. در این مطالعه برای شناسایی الگوی تغییرات سیمای سرزمین شهر کرج مرکز استان البرز از تصاویر ماهواره ای لندست سال های 1989و2001و2013 استفاده شد. با استفاده از تصاویر ماهواره ای نقشه کاربری/ پوششزمین برای این 3 سال تهیه شد و سپس تعدادی از سنجه های سیمای سرزمین برای کمی کردن تغییرات پوشش اراضی طی دو دهه گذشته در سطح سیمای سرزمین به وسیله نرم افزار Fragstats محاسبه شد. همچنین می توان از آنالیز سنجه ها برای آشکارسازی تغییرات پوشش اراضی استفاده کرد. نتایج نشان داد اگرچه، سیمای سرزمین شهر کرج در بازه زمانی اول1368-1380 روند و شیب تغییراتی متفاوت از بازه زمانی دوم1392-1380 را تجربه کرده است، ولی به طورکلی در انتهای بازه زمانی 1392-1368 سیمای سرزمین تکه تکه تر، ازنظر شکلی پیچیده تر و نامنظم تر، ازنظر پیوستگی تکه ها، ناپیوسته تر و ازنظر نوع کاربری و پوشش موجود تا حدودی از تنوع آن ها کاسته شده است

لینک کمکی