واکاوي تحليل تئوري اسلامي از پديدهي فساد اقتصادي با بهرهبرداري از اهداف بنيادي امام حسين(ع)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن واکاوي تحليل تئوري اسلامي از پديدهي فساد اقتصادي با بهرهبرداري از اهداف بنيادي امام حسين(ع) :


تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی پدیده اقتصادی بر اساس الگویهای اسلامی و بهرهبرداری از اهداف و الگوی بنیادی امام حسین(ع) در مبارزه با فاسد اقتصادی در جامعه است. از این رو سعی شده با یک روش تحلیلی توصیفی -اقدام به بررسی هدف مذکور شود. با تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق این نتیجه برداشت شد که اساساً هدف سیر اعمال امام حسین(ع) و حادثه عاشور در واقع عدم سکوت در برابر فسادهای جامعه به خصوص فساداقتصادی بوده است. به همین دلیل است که امام حسین(ع) با بیان عبارت وظیفه یک مسلمان این است که در مقابل چنین حوادثی ساکت نباشد حساسیت ویژه خود را در برابر با این پدیدهی مضموم داشتهاند. از این رواست که توجه مردمی و نهادی باید در مبارزه فساد اقتصادی صورت گیرد تا این معضل مهم در جامعه اسلامی از بین رود.

لینک کمکی