ارزيابي وضعيت نظام روابط کار مديريت استراتژيک منابع انساني در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي وضعيت نظام روابط کار مديريت استراتژيک منابع انساني در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي الکترونيکي رويکردهاي کاربردي و پژوهشي در علوم انساني و مديريت

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف بررسی وضعیت نظام روابط کار منابع انسانی با سه شاخصه شرایط محیط فرا سازمانی و درون داد نظام روابط کار، شرایط محیط درون سازمانی، فرآیند و برون داد نظام روابط کار و فرآیند تنظیم روابط کار در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و ارائه راهکاری جهت بهینه - سازی آن نگارش یافته است. نمونه پژوهش شامل 276نفر است که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدهاند. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه محقق ساخته با 8 گویه براساس طیف پنج درجه ای لیکرت بوده، یافته های حاصل از این مقاله نشان می دهد که در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان بین وضعیت مطلوب و موجود نظام روابط کار منابع انسانی تفاوت معنی داری وجود دارد در این مقاله ابتدا مبانی نظری تحقیق بیان و پس از توضیح نتایج، پیشنهادهایی جهت بهینه سازی ارائه شد.

لینک کمکی