انتقادات شيخ اشراق بر نظريهي قديم بودن نفس از ديدگاه افلاطون و افلوطين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن انتقادات شيخ اشراق بر نظريهي قديم بودن نفس از ديدگاه افلاطون و افلوطين :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف اصلی از این پژوهش بررسی انتقادات سهروردی بر نظریه قدیم بودن نفس از دیدگاه افلاطون و افلوطین است. این پژوهش از نوع نظری است. و در آن از رویکرد توصیفی-تفسیری در تحلیل اطلاعات استفادهشده است. از مهمترین یافته های این پژوهش این است که به اعتقاد سهروردی، تمایز نفوس، تعلق هر یک از نفوس به کالبد خاص، تدبیر همهی ابدان بهواسطهی نفوس و متناهی بودن حوادث جهان و محال بودن تناسخ حکایت از آن دارد که نفس حادث است.

لینک کمکی