مکانيابي پايانه هاي اتوبوسراني درون شهري با استفاده از GIS و روش ارزيابي چند معياري AHP (مطالعه موردي شهر قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مکانيابي پايانه هاي اتوبوسراني درون شهري با استفاده از GIS و روش ارزيابي چند معياري AHP (مطالعه موردي شهر قم) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيک

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مقاله حاضر با هدف مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی درون شهری به مطالعه موردی در شهر قم میپردازد.بر این اساس معیار های کالبدی،اقتصادی،ارتباطی،انسانی جهت مکانیابی پایانه های اتوبوسرانیانتخاب شده است.اطلاعات مورد نیاز برای معیار های فوق با شیوه برداشت میدانی (مصاحبه ومشاهده)،مطالعات اسنادی و مراجعه به سازمان ها و ارگان های مربوطه جمع آوری گردیده،سپسبرای دستیابی به بهترین مکان از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است.در این راستا از طریق نرم افزار ExpertChoice، مقایسات زوجی معیارها جهت محاسبه اوزان و آماده سازی لایه ها برای تجزیه و تحلیل فضایی در ArcGIS انجام گرفته و در نهایت پس از تحلیل لایه های وزن دار بدست آمد ه از انجام عمیات مذکور مناطق اولویت دار جهت مکانیابی پایانهشناسایی شده و نتایج مطالعات بصورت نقشه هایی حاصل شده است .نقشه نهایی که نتیجه بررسیکلیه معیار های مرتبط با مکانیابی پایانه اتوبوسرانی درون شهری قم می باشد،محدوده مورد مطالعه رابصورت پنج نقطه مشخص کرده که در نهایت مکان پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی AHP مشخص می گردد.

لینک کمکی