بررسي عوامل اجتماعي -فرهنگي و اقتصادي موثر بر پذيرش فرهنگ مدرن دربين شهروندان در شهرستان گچساران در سال 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل اجتماعي -فرهنگي و اقتصادي موثر بر پذيرش فرهنگ مدرن دربين شهروندان در شهرستان گچساران در سال 1393 :


تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی موثر بر پذیرش فرهنگ مدرن دربین شهروندان در شهرستان گچساران» در سال 1393 انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی با روش پیمایشی، از نوع همبستگی می باشد. هدف اصلی این مطالعه آن بود تا دریافته شود که عوامل اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی تا چه اندازه بر پذیرش فرهنگ مدرن تاثیرگذار است. بدین منظور از جامعه آماری تحقیق که شامل کلیه شهروندان شهر گچساران که مشتمل بر 90000 نفر می باشد ، و حجم نمونه ای برابر با 382 نفر توسط فرمول کوکران برآورد گردیده است و نمونه های پژوهش به شیوهی تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های موردنیاز پژوهش توسط یک پرسشنامه محقق ساخته که شامل 5 سؤال مشخصات عمومی و 30 سؤال اختصاصی بوده جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، و آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه و همچنین آزمون رگرسیون چند گانه) تجزیه و تحلیل گردید است . روایی ابزار به صورت صوری و محتوایی و پایایی ابزار توسط ضریب آلفای کرونباخ سنجش گردید که آلفای تمامی ابعاد بیش از حد استاندارد 70/ به دست آمد.یافته های آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که پایگاه اقتصادی و همچنین پایگاه اجتماعی بر پذیرش فرهنگ مدرن در شهرستان گچساران تاثیر گذاشته است .و بین میزان استفاده از مصرف رسانه های جمعی و پذیرش فرهنگ مدرن در این شهرستان همبستگی وجود دارد. آگاهی جوانان به نحو مطلوبی در پذیرش فرهنگ مدرن اثر گذار بوده است و طبق آماره آزمون اختلافات فرهنگی پاسخگویان با سایر مردم در پذیرش فرهنگ مدرن نقش اساسی دارد، و اما هویت اجتماعی پاسخگویان با پذیرش فرهنگ مدرن رابطه چندانی ندارد.

لینک کمکی