بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان گرايش به شبکه هاي اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيامنور کوهپايه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان گرايش به شبکه هاي اجتماعي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه پيامنور کوهپايه) :


تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

شبکه های اجتماعی، از مهمترین و مدرنترین ابزارها و رسانه های ارتباط جمعی هستندکه نقش جدی و تأثیرگذار این گونه پایگاه های اینترنتی را در اطلاع رسانی سریع و گسترده نمی توان نادیده گرفت. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی عوامل اجتماعی بر میزان گرایش به شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور است. روش تحقیق از نوع پیمایشی _ توصیفی می باشد. متغیرهای مستقل تحقیق شامل: محیط آموزشی، محیط خانواده، دوستان، منطقه سکونت و متغیر وابسته نیز گرایش به شبکه های اجتماعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه در سال 1393 می باشند که از بین آنها 100 نفربه عنوان حجم نمونه تحقیق، باروش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه ای که محقق ساخته، برای گردآوری اطلاعات کمک گرفته شده است که اعتبار وروایی گویه ها نیز تایید شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحلیل آماری نشان می دهدکه فرضیه های: محیط آموزشی، دوستان، منطقه سکونت در گرایش دانشجویان به شبکه های اجتماعی رابطه معناداری دارند و فرضیه محیط خانواده در گرایش دانشجویان به شبکه های اجتماعی رابطه معناداری ندارد.

لینک کمکی