بررسي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي کاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های اصفهان (اصفهان و صنعتی) در ارتباط با کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری میپردازد. به این منظور از روش پژوهش توصیفی استفاده شده است. ابزاراصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته از نوع بسته پاسخ، شامل 26 گویه در محورهای اصلی کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ معادل 0/880 برآوردگردید و روایی آن مورد تأیید متخصصان مربوطه قرار گرفت. نتایج این پژوهش به لحاظ آماری در سطح P 0/05 بیانگر آن بودکه مقوله نتایج فردی و نتایج سازمانی چالش محسوب نشده، اما مقوله درونداد و فرآیند از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های اصفهان و صنعتی چالش محسوب می شود.

لینک کمکی