تعيين اثربخشي گروه درماني بارويکرد واقعيت درماني برافزايش کنترل دروني زنان نابارور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تعيين اثربخشي گروه درماني بارويکرد واقعيت درماني برافزايش کنترل دروني زنان نابارور :


تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي گروه درماني بارويکرد واقعيت درماني برافزايش کنترل دروني زنان نابارور است جامعه اماری پژوهش حاضرکلیه زنان نابارور شهرستان قم درسال 1392 است که با استفاده ازنمونه گیری تصادفی 32 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد 16نفراززنان نابارور درگروه گواه و 16زن نابارور درگروه ازمایش جایگزین شده است طرح پژوهش ازنوع شبه ازمایشی باطرح پیش ازمون - پس ازمون باگروه گواه است بدین ترتیب که زنان نابارور بصورت تصادفی دردوگروه ازمایش و گواه گماشته شد که اطلاعات ازطریق پرسشنامه هنجار شده پرسشنامه منبع کنترل راتر اسمیت جمع اوری شد برای تجزیه و تحلیل داده ها ازامار توصیفی میانگین انحراف استاندارد و امار استنباطی مدل تحلیلی کواریانس یکمتغیره بانرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد یافته هانشان داد که مداخله گروه درمانی بارویکرد واقعیت درمانی درگروه ازمایش باعث افزایش کنترل درونی درزنان نابارور گروه ازمایش شد

لینک کمکی