تعيين تفاوت عامل هاي هوشي وکسلر در دانش آموزان بهنجار با کودکان داراي اختلالات يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تعيين تفاوت عامل هاي هوشي وکسلر در دانش آموزان بهنجار با کودکان داراي اختلالات يادگيري :


تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف: در این تحقیق به تعيين تفاوت عامل هاي هوشي وکسلر در دانش آموزان بهنجار با کودکان داراي اختلالات يادگيري براساس چهار عامل درک مطلب کلامی، استدلال ادراکی، سرعت پردازش و حافطه فعال پرداختهشده است. روش: این تحقیق توصیفی بوده و از حیث نوع اجرا علی مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری کلیه دانش آموزان عادی و دارای اختلال یادگیری در مقطع سوم ابتدایی در مدرسه فرهنگیان ناحیه 6 مشهد میباشند که تعداد آنها 66 نفر است. 16 نفر دانش آموزان بهنجار 9ساله به عنوان نمونه های تحقیق از میان آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین برای نمونه های دارای اختلال از میان دانش آموزانی که طبق تشخیصاختلال یادگیری گرفته اند 13 نفر انتخاب شدند. داده های مورد نیاز در ارتباط با آزمودنی ها از طریق پرسشنامه و با اجرای آزمون هوش وکسلر 4 گرد آوری شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری با دانش آموزان بهنجار در عامل ها هوش تفاوت وجوددارد

لینک کمکی