تعيين سهم مؤلفه هاي سبک هاي فرزند پروري در پيش بيني حالات روان شناختي مثبت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تعيين سهم مؤلفه هاي سبک هاي فرزند پروري در پيش بيني حالات روان شناختي مثبت :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

ازانجایی که حالات مثبت روان شناختی سهم عمده ای درپیشگیری ازبیماریهای رایج داشته و ازفشارهای زیستی و روانی حاکم برافراد می کاهد براین اساس درصدد شدیم تاعوامل موثر درپرورش و ایجادهرچه بیشتر این حالات درافرادراشناسایی کنیم برای نیل به این هدف یکی ازعواملی که گمان میرود برای نزدیکتر شدن به بهداشت روانی و رضایتمندی و سازگاری بیشتر درزندگی افرادب رداشته شود این پژوهش ازنوع همبستگی بوده و جامعه اماری آن شامل دانشجویان روانشناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن درسال تحصیلی 92-91 بود که بااستفاده ازروش نمونه برداری تاباچنینگ و فیدل 200نفر بصورت تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند ابزار گرداوری داده هادراین پژوهش پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریندو پرسشنامه سنجش حالات روان شناختی مثبت رجایی و همکاران بود داده های پژوهش با استفاده ازنرم افزار sPSS و روش اماری رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد که ازبین سبکهای فرزندپروری درابتدا سبک فرزندپروری مقتدر 0/316) و سپس سبک فرزندپروری سهل گیر =0/259 بیشترین رابطه مثبت معنادار را با حالت روانشناختی مثبت دارا می باشند و همچنین دراین پژوهش هیچ رابطه معناداری بین سبک فرزندپوری مستبد با حالات روانشناختی مثبت یافت نشد

لینک کمکی