رابطه باورهاي مذهبي با شادي در معلمان مقطع ابتدايي ناحيه دو شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-93

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه باورهاي مذهبي با شادي در معلمان مقطع ابتدايي ناحيه دو شهر اصفهان در سال تحصيلي 92-93 :
نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

باورهای مذهبی و شادی از زمره موضوعات پژوهشی بسیار مهم برای محیط های کار محسوب می شوند .چرا که این پدیده ها ازعوامل اصلی اثرگذار بررفتار انسان محسوب می گردد.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه باورهای مذهبی و شادی معلمان درمحیط کار در نظر گرفته شد.پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی بود که جامعه آماری آن را معلمان مقطع ابتدایی ناحیه دو شهر اصفهان در سال تحصیلی 92-93 به تعداد 036 نفر تشکیل دادندو از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم )برحسب جنسیت و نوع مدرسه(انجام گرفت.ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ،پرس شنامه سنجه دینداری بر مبنای الگوی گلارک و استارک با 90 سوالکه چهار بعد )اعتقادی،مناسکی،تجربی و پیامدی (را می سنجد و پرسشنامه شادی اکسفورد با 93 سوال چهار گزینه ای بوده است.داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد بین باورهای مذهبی با شادی رابطه معنادار وجود دارد و تمامی ابعاد باورهای مذهبی با شادی دارای رابطه معنا دار است .نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز حاکی از آن بود که ارتباط بین بعد مناسکی با شادی معنادار بوده است .براین اساس در گام اول ضریب بعد مناسکی11/6 درصد واریانس شادی را تبیین می کند ولی رابطه ابعاد اعتقادی ،تجربی و پیامدی با شادی معنا دار نبوده است.هم چنین یافته های این پژوهش نشان داد بهترین پیش بینی کننده شادی در محیط کار معلمان بعد مناسکی می باشد

لینک کمکی